Nasz sklep korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookie

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Metier Agnieszka Wołoszyn ul. Krasińskiego 6/6, 32-305 Olkusz NIP 6372023302

Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający ze strony internetowej.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi nasza strona internetowa i w jaki sposób może je wykorzystywać?

Nasza strona internetowa będzie wykorzystywała (jak również zbierała informacje) o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych czy też badania formularzy kontaktowych).

Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania zamówienia/usługi etc.

Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną internetową. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.

W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny).

Uzyskiwane dane możemy przekazywać podmiotom trzecim w przypadku, gdy te podmioty świadczą na naszą rzecz: usługi związane z obsługą naszej strony internetowej, usługi związane z realizacją umów zawartych poprzez naszą stronę internetową, usługi związane ze zbieraniem danych statystycznych, czy też usługi marketingowe (w postaci remarketingu). W każdym takim przypadku podstawą przekazania danych jest zagwarantowanie przez podmiot zewnętrzny gwarancji poufności danych zapisanych w jego bazach.

Możemy przekazywać uzyskane dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy łączy nas umowa z usługodawcą mającym swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W każdym takim przypadku sprawdzamy czy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Cookies

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies w celach statystycznych, marketingowych (w postaci remarktingu) oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki są dostępne w jej menu lub na stronie producenta. Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszej strony internetowej, jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Więcej o plikach cookies przeczytasz m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Informacja o politykach prywatności dostawców zewnętrznych

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Nasza strona internetowa nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających naszą stronę internetową (takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane zgodnie z celem w związku z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia 
Nasza strona internetowa zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub złożyć skargę do organu nadzorczego. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

W każdym czasie mogą Państwo także cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkich zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

Kontakt 
Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też chcą skorzystać z przysługujących Użytkownikowi praw proszeni są o kontakt mailowy z Administratorem danych: galeria.metier@gmail.com lub kontakt listowny na adres: Metier Agnieszka Wołoszyn ul. Krasińskiego 6/6 32-300 Olkusz

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.metier.pl/ z dnia 1 stycznia 2021 r.

Spis treści
§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

§1 Postanowienia ogólne:
1.1.     Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem")  określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego
http://www.metier.pl/ i w szczególności reguluje:
a)     warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
b)    warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c)     zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
d)    zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
1.2.     Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
a)     Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem http://www.metier.pl/
b)    Usługodawca, Sprzedawca, Administrator – P.H.U. Metier Agnieszka Wołoszyn
ul. Krasińskiego 6/6, 32-305 Olkusz, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki, Numer NIP 6372023302
c)     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi
świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
d) Przedsiębiorca na prawach konsumenta- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej;
e)    Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy;
f)     Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. W
razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które
Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;
g)    Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży.
Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny
podatek VAT).
h)     Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy.
Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów
Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność
gospodarczą.
1.3      Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail
galeria.metier@gmail.com natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:
P.H.U. Metier  Agnieszka Wołoszyn
Ul. Krasińskiego 6/6
32-305 Olkusz
1.4      Klientem Sklepu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła
umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.5     Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
1.6      Ceny są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są
zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.
1.7      Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem
odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest
P.H.U. Metier Agnieszka Wołoszyn

ul. Krasińskiego 6/6, 32-305 Olkusz
wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki
Numer NIP 637-202-33-02

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:
2.1      W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w
zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2     Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
2.3     Warunki zawierania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
2.3.1.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie
Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi.
2.3.2.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie
Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
2.4.    Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
2.4.1.    Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym
przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek
dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
2.4.1.1.   Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy
galeria.metier@gmail.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany w niniejszym regulaminie).
2.4.1.2.   Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
2.4.2.  Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu
wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
2.4.3.    Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu
internetowego Sprzedawcy.
§3 Zawarcie umowy sprzedaży
3.1.     Przed złożeniem Zamówienia klient powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem.
3.2.     Klient może złożyć zamówienie wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie https://metier.pl/ i przesyłając go na
adres mailowy galeria.metier@gmail.com. Klient może również otrzymać formularz na podany adres mailowy po kontakcie ze
Sprzedawcą.

3.3.     Po otrzymaniu wypełnionego formularza zamówienia Sprzedawca dokonuje wyceny Zamówienia.

3.4.     Jeżeli w formularzu brak jest danych koniecznych do dokonania wyceny Zamówienia, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w
celu uzyskania niezbędnych informacji.

3.5.     Przesłana do Klienta wycena Zamówienia jest ważna przez 7 dni od daty jej wysłania do klienta. W przypadku braku akceptacji
wyceny w wyznaczonym terminie, Klient zobowiązany jest ponownie skontaktować się ze Sprzedawcą.

3.6.     Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością
mailową.

3.7.     Czas realizacji zamówienia to od 14-21 dni roboczych od momentu akceptacji projektu zaproszeń i dodatków. Projekt jest
przygotowywany w ciągu 5 dni roboczych.

3.8.     Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3.9.     Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie akceptacji wyceny
dokonanej przez Sprzedawcę.
3.10.     Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz
są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.
3.11.     W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

§4 Płatność, dostawa, odbiór
4.1     Płatność
4.1.1.    Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich
wysyłki.
4.1.2.   Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
a) gotówkowej – płatności przy odbiorze osobistym
b) bezgotówkowej :
-płatność przelewem na rachunek sklepu 55 2490 0005 0000 4500 4593 8879

4.1.4.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie
niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez
Klienta Zamówienia.
4.2.    Wysyłka towarów
4.2.1.    Zamówienia złożone przez klientów Sklepu internetowego kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu 21 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 6 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu
zamówienia.
4.2.2.    Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski.
4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym
niż  trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.5 niniejszego regulaminu).
4.2.4.    Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni
roboczych.
4.2.3.    Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą:
-kurier DHL- DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 2. Numer NIP 5270022391,
numer w Rejestrze Przedsiębiorców  KRS 0000047237
– Kurier DPD – DPD Strefa Paczki sp. z o.o., 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy, KRS: 0000418609, NIP: 522-299-62-96,
– Kurier UPS – UPS POLSKA SP Z O O Ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa, województwo MAZOWIECKIE, numer
NIP 5221004200, numer REGON 010771280 i KRS 0000036680
– Kurier InPost Paczkomat- „Paczkomaty 24/7” świadczonej przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380, NIP: 6793081395,
– Poczta Polska – Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13,
KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

4.2.4.    Koszty dostawy dostępne są na stronie Dostawa pod adresem: http://www.metier.pl/content/17-dostawa. Dodatkowo koszty
dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3.    Odbiór towarów
4.3.1.    Sprzedawca informuję że klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane
w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
4.3.2.      W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma
obowiązek sam niezwłocznie ustalić  protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków
Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby
4.3.3.    Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to
przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od
przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
4.3.4.    W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi
na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 5 Dane osobowe
5.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych ( Kogo tutaj wpisać? Właściciela firmy ? )w celu
realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu
internetowego zaliczamy:

a) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
b) Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),
5.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do
nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji
Usług świadczonych drogą elektroniczną.
5.3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu
zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom
lub podmiotom do tego nieuprawnionym.
5.4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:
a) Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na
zlecenie Administratora danych- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
b) Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym-
w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą.
c) Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku
Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
d) Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie
będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego
funkcjonowania Sklepu internetowego.
5.5. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego
wykonania usługi.
5.6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na
podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).
5.7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe
Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.
5.8. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu
do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo
do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych.
5.9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie
dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
5.10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po
rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych
roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego
obligują Administratora danych do retencji danych.
5.11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą
elektroniczną pod adresem e-mail: galeria.metier@gmail.com bądź listownie na adres Metier Agnieszka Grabowska ul. Krasińskiego 6/6
32-300 Olkusz

§ 6 Reklamacje
6.1.    Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
6.1.1.  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr
16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6.1.2.  Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz
w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:
P.H.U. Metier  Agnieszka Wołoszyn
Ul. Krasińskiego 6/6
32-305 Olkusz
6.1.3.    Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres galeria.metier@gmail.com, W celu
przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji
takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc..
6.1.3.1  Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać
zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności
Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
6.2.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:
6.2.1.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na
adres mailowy galeria.metier@gmail.coml bądź listownie na adres sklepu:

P.H.U. Metier  Agnieszka Wołoszyn
Ul. Krasińskiego 6/6
32-305 Olkusz
6.2.2.    W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich
informacji jak adres e-mail rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
6.2.3.    Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni roboczych.
6.2.4.    Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
§ 7 Odstąpienie od umowy
7.1.     Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16,
poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w
terminie czternastu (14)  dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można
wysłać na następujący adres:
P.H.U. Metier  Agnieszka Wołoszyn
Ul. Krasińskiego 6/6
32-305 Olkusz
bądź też mailowo na adres: galeria.metier@gmail.com
7.2.     Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą
elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą
elektroniczną- od dnia jej zawarcia.
7.3.     Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową
potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
7.4.     W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za
niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie ust. 7.7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w
terminie czternastu dni.
7.5.     Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez
Konsumenta sposób. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy
z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.6.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
7.7.     Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
7.8.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.9.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a
których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca
nie ma kontroli;
7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7.9.11  zawartej w drodze aukcji publicznej;

7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi;
7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
7.10. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej ewidencji Działalności Gospodarczej
§ 8 Informacje dodatkowe
8.1.     Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego klient korzysta ze sklepu
http://www.metier.pl/spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
8.1.1.   Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
8.1.2.    Przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub c.)
Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z
8.1.3.    Aktywne wtyczki – JAVA, FLASH
8.1.4.   Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
8.1.5.   Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.
8.2.       Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz
udostępniana na każde żądanie Klienta.
8.3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego.
8.4.      Zmiany w regulaminie:
8.4.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie
powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również
wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail
zarejestrowanego Użytkownika. Ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed
złożeniem Zamówienia.
8.4.2.    Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn.
Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
8.4.3.    Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających ze Sklepu
internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W
takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
8.5.    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
8.6.     Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z
bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez
Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
d) złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna  platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą
Państwo z  niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.